AN 0240-42
IMG_0240-42tmV17a
AN 0267-9 Blick von der Wilhelmsbrücke
IMG_0267-9tm
AN 0446-48
IMG_0446-48V45a
AN 0812-14 Alte Schwanenapotheke
IMG_0812-14tmV22a
AN 0815-17
IMG_0815-17V78a
AN 0827-29 Alte Schwanenapotheke
IMG_0827-29tmV31a
AN 0952-54
IMG_0952-54atm
AN 0972-74
IMG_0972-74tmV28a
AN 1142-44 Alte Schwanenapotheke und Pauluskirche
IMG_1142-44tmV10a
AN 1313-15
IMG_1313-15tmV19a
AN 1400-02
IMG_1400-02tmV32a
AN 2176-78
IMG_2176-78tmV37a
AN 2611-15 Blick von der Wilhelmsbrücke
IMG_2611-15tma
AN 2730
IMG_2730-32tmV67a
AN 2733-35
IMG_2733-35tmV67a
AN 2736-38
IMG_2736-38tmV67a
AN 2769-71
IMG_2769-71tmV68a
AN 3012-14
IMG_3012-14tmV43a
AN 3483-86
IMG_3483-86tmV39a
AN 5866-70 Blick von der Wilhelmsbrücke
IMG_5866-70tmV45a