Dr.-Karl-Aschoff-Strasse

DKA 5543-45
IMG_5543-45V45a
DKA 5546-48
IMG_5546-48V45a
DKA 5549-51
IMG_5549-51V45a
DKA 5552-54
IMG_5552-54V45a
DKA 5555-57
IMG_5555-57V45a
DKA 5567-69
IMG_5567-69V45a
DKA 5570-72
IMG_5570-72V45a
DKA 5576-78
IMG_5576-78V85a
DKA 5579-81
IMG_5579-81V45a
DKA 6383-85
IMG_6383-85V86a
DKA 5585-87
IMG_5585-87V45a
DKA 5591-93
IMG_5591-93V85a
DKA 6380-82
IMG_6380-82V76a
DKA 5594-96
IMG_5594-96V45a
DKA 5597-99
IMG_5597-99tmV45a
DKA 5618-20
IMG_5618-20tmV85a
DKA 5621-23
IMG_5621-23V85a
DKA 5627-29
IMG_5627-29V45a
DKA 5630-32
IMG_5630-32V45a
DKA 5642-44
IMG_5642-44V45a