Mittlere Mannheimer Str.

MSM 1773-75
IMG_1773-75V45a
MSM 1782-84
IMG_1782-84V76a
MSM 1788-90
IMG_1788-90V76a
MSM 1875-77
IMG_1875-77tmV77a
MSM 3569-71
IMG_3569-71V69a
MSM 1881-83
IMG_1881-83V45a
MSM 3956-58
IMG_3956-58tmV39a
MSM 4390-92
IMG_4390-92tmV71a
MSM 4453-55
IMG_4453-55tmV43a
MSM 4465-67
IMG_4465-67tmV39a
MSM 4474-76
IMG_4474-76tmV67a
MSM 5210-12
IMG_5210-12tmV18a
MSM 5220-22
IMG_5220-22tmV48a
MSM 5576-78
IMG_5576-78tmV45a
MSM 5946-48
IMG_5946-48V39a
MSM 6049-51
IMG_6049-51V39a
MSM 6046-48
IMG_6046-48V39a
MSM 4164-66
IMG_4164-66V76a
MSM 4194-96
IMG_4194-96V83a
MSM 4200-02
IMG_4200-02V76a