Weinkauffstraße

WKS 6401-03
IMG_6401-03V86a
WKS 6407-09
IMG_6407-09V86a
WKS 6404-06
IMG_6404-06V76a
WKS 6410-12
IMG_6410-12V76a
WKS 3701-03 Weinkauffstraße
IMG_3701-03V69a
WKS 6413-15
IMG_6413-15V76a
WKS 6419-21
IMG_6419-21V76a
WKS 6425-27
IMG_6425-27V86a